skip to Main Content

Ανακοίνωση Προσλήψεων 2020-2021

Για την πρόσληψη προσωπικού υπό όρους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου.

Η Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» (ΧΚΚ), σύμφωνα με την από 20 Οκτωβρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό υπό όρους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, συνολικού αριθμού πενήντα επτά (57) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της, που εδρεύουν στο Χελμό Καλαβρύτων και συγκεκριμένα του παρακάτω, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων 101, 102, 104, 105, 106, 107 και 108 συνίσταται να είναι ηλικίας από 18 έως 50 ετών, λόγω ειδικών συνθηκών εργασίας.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας.

(1)     Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Καλαβρύτων (Α’ βαθμός εντοπιότητας)

(2)     Έπονται οι δημότες της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας (Β΄ βαθμός εντοπιότητας)

(3)     Έπονται οι κάτοικοι όλης της χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, και συγκεκριμένα:

 • Φωτοαντίγραφο ΑΔΤ ή διαβατηρίου
 • Τίτλο σπουδών
 • Πιστοποιητικό πρόσθετων προσόντων, όπως γλώσσα, διάσωση, Α’ βοήθειες, εξυπηρέτηση πελατών, σκι, κλπ όπως ο πίνακας Β.
 • Επαγγελματική άδεια (*όπου απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό Δήμου περί εγγραφής στο δημοτολόγιο (ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ – ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ)
 • Βεβαίωση Απασχόλησης ή Απόδειξη εμπειρίας – υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εργασίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΗΣ

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού (Πελοπόννησος-Γνώμη) και σε μια τοπική εφημερίδα.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που βρίσκεται στο οπισθόφυλλο της συγκεκριμένης ανακοίνωσης και να την υποβάλουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

 • Αυτοπροσώπως, στα γραφεία της επιχείρησης στην κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων (πρ. τουριστικό περίπτερο), εργάσιμες μέρες και ώρες από 08:30πμ– 15:30μμ. Κατά την προσέλευση απαιτείται η χρήση μάσκας. Παρακαλούνται οι αιτούντες να έχουν έτοιμα και συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα έντυπα ώστε να περιοριστεί η ώρα παραμονής τους στον χώρο του γραφείου και να μην δημιουργηθεί συνωστισμός
 • Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Ευσεβίου Κηπουργού 6, Καλάβρυτα, Τ.Κ. 250 01 , υπ’ όψιν κας Σταμάτη Ευης (τηλ. επικοινωνίας: 697 0104625). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 • Ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση της επιχείρησης μας : info@kalavritaski.gr

Συνιστάται οι αιτήσεις να αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, ούτως ώστε να τηρηθούν όλα τα μέτρα πρόληψης κατά της εξάπλωσης του COVID-19

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για ένα κωδικό θέσης. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κωδικών σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση η να εκτυπώσουν την τελευταία σελίδα της παρούσας ανακοίνωσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους καλεί σε συνέντευξη(η οποία θα γίνει με ψηφιακά μέσα) και τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται παραπάνω. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

 1. Πρώτα απ’ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τους κωδικούς θέσης που έχουν επιλέξει με βάση το βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α΄, Β΄, Γ’).
 2. Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κοκ).
 3. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γίνεται με βάση την εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε παρόμοια υπηρεσία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της κατάταξης των υποψηφίων, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πληροφόρηση για τη σειρά κατάταξης τους και θα κληθούν να αποδεχτούν την πρόσληψή τους, εφόσον ευρίσκονται μεταξύ των επιλαχόντων. Σε περίπτωση άρνησης ή μη εμφάνισης κάποιου υποψηφίου, τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος στον πίνακα κατάταξης, κοκ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες) αμέσως όταν συντρέχουν οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες για τη λειτουργία της επιχείρησης και ανάλογα με τις ανάγκες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το προσωπικό που θα προσληφθεί, θα συνδέεται με την εταιρία μας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, υπό τους παρακάτω ειδικούς συμβατικούς όρους, λαμβανομένης υπόψη της φύσης και της λειτουργίας της επιχείρησής μας, ως καθαρά εποχιακής και εξαρτωμένης αποκλειστικά από τις καιρικές συνθήκες, με συνέπεια, εάν δεν είναι κατάλληλες οι καιρικές συνθήκες να μην λειτουργεί καθόλου η εταιρία μας.

Έτσι το προσωπικό που θα προσληφθεί, όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια, θα παρέχει την εργασία του μόνο κατά τις ημέρες και ώρες που είναι κατάλληλες οι καιρικές συνθήκες και λειτουργεί η εταιρία μας, και κατά τις ημέρες και ώρες αυτές θα του καταβάλλεται και η συμφωνηθείσα αμοιβή, ενώ, εάν δεν είναι κατάλληλες οι καιρικές συνθήκες και δεν λειτουργεί η εταιρία μας, δεν θα καταβάλλεται αμοιβή.

Τέλος, η διεύθυνση της επιχείρησης ενημερώνει, πως στα πλαίσια πρόληψης και περιορισμού της εξάπλωσης της νόσου Covid-19 οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να τηρήσουν αυστηρά όλα τα απαιτούμενα μέτρα λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΤ και όλων των εσωτερικών υγειονομικών πρωτοκόλλων της επιχείρησης όπως αυτές θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη της νέας χιονοδρομικής περιόδου.

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  

Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Δήμαρχος Καλαβρύτων

 

Back To Top
MENU