skip to Main Content
Η εκμάθηση του αθλήματος της χιονοδρομίας είναι δραστηριότητα άμεσα συνδεδεμένη με τις λειτουργικές ανάγκες του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων και πολύ σημαντική για την διαμόρφωση της χιονοδρομικής παιδείας των πελατών του, την μείωση των ατυχημάτων και την γενικότερη ανάπτυξη του ΧΚΚ. Για τούς λόγους αυτούς το ΧΚΚ θεσπίζει επαγγελματικό εισιτήριο εκπαιδευτή χιονοδρομίας (σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΧΚΚ www.kalavrita-ski.gr), με το οποίο απευθύνεται σε ενδιαφερόμενες οργανωμένες σχολές, καθώς και σε ανεξάρτητους δασκάλους – εκπαιδευτές χιονοδρομίας (στο εξής χάριν απλοποίησης «εκπαιδευτές»), προκειμένου να συνεργαστεί μαζί τους για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες παράδοσης μαθημάτων χιονοδρομίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ανταποκριθούν με αίτησή τους στο ΧΚΚ, μετά την σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

Α. ΣΧΟΛΕΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Χιονοδρομική Περίοδος 2015-2016

Προϋποθέσεις Λειτουργίας:

 ·    Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευτών καθημερινά για κάθε σχολή θα είναι 3 εκπαιδευτές για τις καθημερινές και 6 εκπαιδευτές για τις ημέρες αιχμής, με υποχρέωση δραστηριοποίησής τους τόσο στο επίπεδο βάσης του ΧΚΚ στη θέση Ξερόκαμπος, όσο και στο μεσαίο επίπεδο της Βαθειάς Λάκκας, εφόσον το επιθυμούν.
·    Οι σχολές χιονοδρομίας θα μπορούν να απασχολούν όσους εκπαιδευτές επιθυμούν μέχρι του ανώτατου αριθμού των 17 εκπαιδευτών και να προμηθεύονται τα απαραίτητα επαγγελματικά εισιτήρια (ή ετήσιες επαγγελματικές κάρτες) για τη χρήση των εγκαταστάσεων του ΧΚΚ ανάλογα με το εύρος των εργασιών τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να γίνει μια σχολή αποδεκτή  και  να  εγκατασταθεί  στο ΧΚΚ, πρέπει να προμηθευτεί κατ’ ελάχιστο 14 ονομαστικές επαγγελματικές ετήσιες κάρτες εκπαιδευτών χιονοδρομίας αξίας 700€ η καθεμία (σύνολο 9.800 € για κάθε σχολή). Δίνεται η δυνατότητα να αγοραστούν λιγότερες από 14 ονομαστικές επαγγελματικές ετήσιες κάρτες, παράλληλα με την καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των υπολειπομένων μέχρι τις 14 κάρτες υπό μορφή χορηγίας στο ΧΚΚ. Η καταβολή του ποσού θα είναι άμεση ή διαφορετικά πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική τραπέζης.
·    Οι σχολές θα μπορούν να κάνουν χρήση υπαίθριου χώρου, ως σημείο συνάντησης με πελάτες (meeting point) στο επίπεδο βάσης του ΧΚΚ. Εκεί οι πελάτες του ΧΚΚ θα μπορούν να ενημερωθούν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να επιλέξουν σύμφωνα με τις επιθυμίες και ανάγκες του. Ο χώρος θα υποδεικνύεται και οριοθετείται από την Διεύθυνση του ΧΚΚ, κατά την απόλυτη κρίση της. Στο χώρο αυτό, που θα είναι έκτασης περίπου 20 τ.μ. ανά σχολή, επιτρέπεται η ανάπτυξη μόνο μιας πινακίδας (διαστάσεων περίπου 0,80×1,60 μ), 4 καρεκλών, και 2 σημαιών.
·    Οι σχολές που, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν καταβάλει το συνολικό ποσό των 9.800€, θα απολαμβάνουν και τα ακόλουθα προνόμια:
o  Δικαίωμα   προμήθειας   εισιτηρίου,   (κατηγορίας ημερήσιου για ενήλικα), για αριθμό εκπαιδευτών της σχολής μεγαλύτερο από τον αριθμό των προαγορασμένων καρτών και μέχρι του ανώτατου αριθμού εκπαιδευτών (17), χωρίς την προσαύξηση του επαγγελματικού εισιτηρίου, δηλαδή στην κανονική τιμή εισιτηρίου ενηλίκου.

Η  Δυνατότητα χρήσης βοηθητικού χώρου στο επίπεδο βάσης του ΧΚΚ για τη στέγαση της γραμματείας και της ταμιακής τους μηχανής. Η κατανομή των βοηθητικών χώρων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της Διεύθυνσης του ΧΚΚ που μπορεί να λαμβάνει υπόψη της, κατά την απόλυτη κρίση της, τη δυναμικότητα, τη στελέχωση, το ιστορικό και άλλα χαρακτηριστικά των Σχολών. Στο χώρο που θα παραχωρηθεί προς χρήση κατά την περίοδο 2014-2015, οφείλουν να αναρτήσουν πινακίδα με το λογότυπο της σχολής διαστάσεων όχι μεγαλύτερων από 0,80X1,50 m(κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση του ΧΚΚ δύναται να τοποθετηθούν πινακίδες με λογότυπο μεγαλύτερων διαστάσεων).

·    Οι συνεργαζόμενες σχολές και οι εκπαιδευτές τους θα προβάλλονται στην ιστοσελίδα του ΧΚΚ, μέσω της οποίας θα ενημερώνονται οι πελάτες του ΧΚΚ ώστε να επιλέγουν συνεργάτες του ΧΚΚ και να αποφεύγουν, για την σωστή εξυπηρέτηση και ασφάλεια τους, εκπαιδευτές μη βεβαιωμένων τυπικών προσόντων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
a.   Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
b.   Άδεια λειτουργίας σχολής χιονοδρομίας από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας.
c.  Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ιδιωτικής σχολής αθλημάτων και βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επαγγελματικό επιμελητήριο/ Α.Φ.Μ / θεωρημένη ταμειακή μηχανή ή και μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.
d. Ονομαστικό κατάλογο των εργαζομένων στη σχολή, που θα δραστηριοποιούνται στο ΧΚΚ για τη χιονοδρομική περίοδο 2014-2015, με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων, ή διπλωμάτων, ή βεβαιώσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης, για τους εκπαιδευτές εξ αυτών. Ο εν λόγω κατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση  οποιασδήποτε μεταβολής.
e.  Συμβάσεις ατομικής απασχόλησης των αναφερομένων στο παραπάνω άρθρο (d) εργαζομένων, και αντίστοιχα θεωρημένος πίνακας κατάστασης προσωπικού (με τις ειδικότητες που έχουν προσληφθεί) από τον ΟΑΕΔ.
f.   Αναλυτικό τιμοκατάλογο όλων των κατηγοριών μαθημάτων.
g.  Υπεύθυνη Δήλωση ότι η σχολή θα παρέχει υπεύθυνα τις υπηρεσίες της προς τους πελάτες του ΧΚΚ και θα τηρεί τους Γενικούς Όρους Χρήσης των εγκαταστάσεων του ΧΚΚ καθώς και τις ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΟ Χ. Κ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

Β. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Προϋποθέσεις: 
·    Οι ανεξάρτητοι εκπαιδευτές θα δραστηριοποιούνται στο ΧΚΚ αυστηρά ατομικά χωρίς δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε βοηθητικού προσωπικού.
·    Θα γίνονται αποδεκτοί μόνο κατόπιν αιτήσεώς τους με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, έτσι ώστε να μπορούν να προμηθευτούν το προβλεπόμενο επαγγελματικό εισιτήριο εκπαιδευτή χιονοδρομίας.
·    Οι ανεξάρτητοι εκπαιδευτές θα μπορούν να κάνουν χρήση κοινού υπαίθριου χώρου, ως σημείου συνάντησης με πελάτες (meeting point) στο επίπεδο βάσης του ΧΚΚ. Εκεί οι πελάτες του ΧΚΚ θα μπορούν να ενημερωθούν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να επιλέξουν σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους. Ο χώρος θα υποδεικνύεται και οριοθετείται από την Διεύθυνση του ΧΚΚ, κατά την απόλυτη κρίση της.
·    Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτές θα προβάλλονται  στην ιστοσελίδα  του ΧΚΚ, μέσω της οποίας οι πελάτες θα ενημερώνονται πώς να διασφαλίσουν την  σωστή  παροχή  υπηρεσιών  μαθημάτων  χιονοδρομίας  επιλέγοντας  τους συνεργαζόμενους με το ΧΚΚ εκπαιδευτές, αποφεύγοντας άλλους αμφιβόλων προσόντων και παράνομης δραστηριότητας. Εκεί θα συστήνεται στους πελάτες του ΧΚΚ να αποφεύγουν για δική τους ασφάλεια εκπαιδευτές μη συνεργάτες, άρα και μη ελεγμένους από το ΧΚΚ ως προς τα τυπικά τους προσόντα.

Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

1.    Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι εκπαιδευτές που συνεργάζονται με το ΧΚΚ θα έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα παράδοσης μαθημάτων χιονοδρομίας σε πελάτες του ΧΚΚ στους δύο ειδικά διαμορφωμένους εξωτερικούς χιονοσκεπείς χώρους διδασκαλίας που διαθέτει το ΧΚΚ στις εγκαταστάσεις του, καθώς και σε όλα τα χιονοδρομικά πεδία του ΧΚΚ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου θα διαπιστώνεται παράδοση μαθημάτων από μη συνεργαζόμενο με το ΧΚΚ εκπαιδευτή (εξαιρούνται σχολεία και αθλητικοί σύλλογοι ΕΟΧ), θα γίνονται οι σχετικές συστάσεις και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα διακόπτεται η ισχύς του εισιτηρίου του διδάσκοντα.
2.    Κάθε συνεργαζόμενη σχολή ή ανεξάρτητος εκπαιδευτής θα επιτρέπεται να συναλλάσσεται με τους πελάτες καθώς και να αναγράφει-αναρτά την ονομασία – λογότυπό της/του μόνο στον προσδιορισμένο χώρο για σχολές και εκπαιδευτές σκι και πουθενά αλλού.
3.    Διαφημιστικές πινακίδες η άλλες ενέργειες διαφημιστικής προβολής θα απαγορεύονται αυστηρά.(εκτός και εάν υπάρξει σχετική συνεννόηση με τη Δ/νση του ΧΚΚ)
4.    Κάθε σχολή θα έχει την δική της ενδυμασία, όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά η επίσημη επωνυμία της. Όλοι οι εκπαιδευτές ανεξαιρέτως, μεμονωμένοι και σχολών, υποχρεούνται να φέρουν κάρτα με τα ονομαστικά τους στοιχεία.
5.    Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι εκπαιδευτές χιονοδρομίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των ατόμων τα οποία εκπαιδεύουν και σε περίπτωση ατυχήματος εν ώρα διδασκαλίας υποχρεούνται να βοηθούν τους πιστέρ του ΧΚΚ, στην περίθαλψη και στη μεταφορά του τραυματία έως το Ιατρείο.
6.    Οι εκπαιδευτές (σχολών και ανεξάρτητοι), όταν διενεργούν μαθήματα εκτός των οργανωμένων εγκαταστάσεων του ΧΚΚ (off-piste ski, free ride, ski tour κλπ) υποχρεούνται να φέρουν, οι ίδιοι καθώς και οι πελάτες τους, τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας – διάσωσης από αλπικούς κινδύνους.
7.    Οι εκπαιδευτές μαζί με τον εκάστοτε εκπαιδευόμενό τους θα έχουν δικαίωμα να παρακάμπτουν (με αναλογία που θα ορίσει η διεύθυνση του ΧΚΚ) τη σειρά αναμονής σε ένα από τους δυο αναβατήρες εισόδου του ΧΚΚ (Αχιλλέα ή Δάφνη, με απόφαση της διεύθυνσης του ΧΚΚ), όπου οι μαθητές είναι αρχάριοι και μικρά παιδιά και η βοήθεια για την ασφαλή επιβίβασή – αποβίβαση εκ μέρους των εκπαιδευτών είναι υποχρεωτική.
8.    Όλοι οι επαγγελματίες εκπαιδευτές των σχολών ή μεμονωμένοι θα τηρούν τους Γενικούς Όρους Χρήσης των εγκαταστάσεων του ΧΚΚ, όπως αυτοί αναγράφονται στο site του ΧΚΚ.
9.    Σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς, η οποία θα ελέγχεται από την Δ/νση του ΧΚΚ, σύμφωνα με τους ισχύοντες στο παρόν όρους, θα διακόπτεται η συνεργασία του ΧΚΚ με την σχολή ή τον ανεξάρτητο εκπαιδευτή, χωρίς επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου ή των ετήσιων επαγγελματικών καρτών.
10.  Το ΧΚΚ δύναται να ελέγχει τη συμμόρφωση τόσο των σχολών, όσο και των ανεξαρτήτων εκπαιδευτών, με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του «μυστικού επισκέπτη – Mystery Shopping».

Back To Top
MENU