skip to Main Content

Newsletter Απριλίου 2021

Τα νέα του χιονοδρομικού κέντρου μας για τον μήνα Μάρτιο…

Κατά τον μήνα Μάρτιο το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων συνέχισε να βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, με εξαίρεση  τις ημέρες που δόθηκε για χιονοδρομία ο αναβατήρας Άρτεμις,  αποκλειστικά για την προπόνηση αθλητών όλων των ηλικιών.

Μπορεί λοιπόν οι δυνατότητες για δράσεις με στόχο την προώθησή του κέντρου να είναι εξαιρετικά περιορισμένες, παρόλα αυτά, εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία που προκύπτει με στόχο την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας. Παράλληλα, κάνουμε ότι μπορούμε ώστε να προχωρά με όσο το δυνατόν πιο σύντομο ρυθμό η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του κέντρου. Έτσι, η επόμενη μέρα θα μας βρει καλύτερους και περισσότερο έτοιμους να υποδεχτούμε  όλους εσάς, τους χιονοδρόμους και επισκέπτες, του αγαπημένου μας Χελμού.

Επιμένοντας στη πρόθεσή μας να διατηρούμε ανοιχτή επικοινωνία, μοιραζόμαστε τα νέα μας παρακάτω.

Η διοίκηση & το προσωπικό,
Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Εταιρικά κέρδη και πρόσκληση επενδυτών

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, μέσω Γενικής Συνέλευσης Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 29/03/21, ανακοίνωσε τις Οικονομικές του Επιδόσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για την προηγούμενη οικονομική χρήση η οποία έληξε στις 30/06/2020. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών που διενεργήθηκε ακολουθώντας τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), η εταιρεία, παρόλη την τεράστια οικονομική ζημία που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19 παγκοσμίως, ανακοίνωσε για 2η φορά στην ιστορία της κέρδη εταιρικής χρήσης μετά φόρων, τόκων και αποσβέσεων έναντι υψηλών ζημιών που υπήρχαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου ΔΣ της επιχείρησης τον 9ο του 2019. Τα κέρδη της επιχείρησης, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν στο ποσό των €154.289,96. Η συγκεκριμένη χρήση κρίθηκε από τους μετόχους πλήρως ικανοποιητική καθώς συνάδει με την στρατηγική γραμμή που υπάρχει για εξορθολογισμό των εξόδων και δημιουργία ταμειακών αποθεματικών προς εξυπηρέτηση των πάγιων αλλά και επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης.

Παράλληλα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χρήσης, η Γενική Συνέλευση Μετόχων έλαβε σχετική απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επωνυμία Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ΑΕ ΟΤΑ κατά Ευρώ επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων (790.000,00€) για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων». Η συγκεκριμένη επένδυση έχει εγκριθεί από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με συνολικό προϋπολογισμό €20.250.000,00 πλέον ΦΠΑ και ίδια συμμετοχή 4,11%. Στόχος της επιχείρησης είναι, μέσω της συγκεκριμένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, να καλυφθεί από ιδιώτες επενδυτές (είτε φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα) το εναπομείναν ποσό της ίδιας συμμετοχής.

H εξασφάλιση της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου θα συμβάλει ριζικά στην υλοποίηση ενός έργου πνοής για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του κέντρου, την επιμήκυνση της περιόδου λειτουργίας καθώς και την βιωσιμότητα της επιχείρησης για τα επόμενα έτη. Επιπρόσθετα, ο αναπτυξιακός χαρακτήρας που το χιονοδρομικό κέντρο υπηρετεί για την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, παράλληλα με την αύξηση του τουρισμού που η συγκεκριμένη επένδυση θα επιφέρει. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή όλων, ανεξαρτήτως μεγέθους ποσού, κρίνεται ιδιαιτέρως χρήσιμη για την διασφάλιση της ομαλότητας της επένδυσης.

Πορεία έργου αναβάθμισης
εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων

Μετά και την εξεύρεση, μέσω τραπεζικού δανεισμού, ποσού αξίας €4.860.000,00 το οποίο αφορά στην αποπληρωμή του ΦΠΑ, αλλά και κάλυψης από ίδια κεφάλαια ποσού €41.100,00 που αφορούσε στην ίδια συμμετοχή για το 1ο υποέργο – το οποίο και έχει ολοκληρωθεί – η επιχείρησή μας ολοκλήρωσε την συγγραφή όλων των τεχνικών υποχρεώσεων που αφορούν στα 2 επόμενα υποέργα που προχωρούν προς δημοπράτηση. Πιο συγκεκριμένα, μέσω συνεργασιών με μελετητικά γραφεία και εξειδικευμένους μηχανολόγους ολοκληρώθηκε η συγγραφή των τεχνικών δελτίων που αφορούν στην :

  1. Δημιουργία σταθμού επεξεργασίας λημμάτων (Βιολογικός καθαρισμός) στις εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού κέντρου
  2. Προμήθεια νέων αναβατήρων & λοιπών βοηθητικών συστημάτων

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα προαναφερθέντα ανέρχεται στο ποσό των €17.750.000,00. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα έχουν παραδοθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος η οποία και θα προχωρήσει άμεσα στην συγγραφή των τευχών δημοπράτησης των ανωτέρω υποέργων.

Στόχος όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι να δημοπρατηθεί εντός του μηνός Απριλίου το έργο που αφορά τον βιολογικό καθαρισμό, ενώ έως και την έναρξη του καλοκαιριού να ολοκληρωθεί η δημοπράτηση των νέων αναβατήρων του κέντρου. Τα 2 αυτά βήματα θα έχουν σαν αποτέλεσμα την έναρξη των εργασιών μετά το κλείσιμο της επόμενης περιόδου με προσδοκία όλων μας ο χειμώνας του 2022 να μας βρει με εγκατεστημένους τους νέους σύγχρονους αναβατήρες, νέες πίστες για χιονοδρομία αλλά και καινούργιες πιο σύγχρονες κτιριακές υποδομές.

Δωρεές ιδιωτών – λοιπών φορέων

Η διεύθυνση του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων, στοχεύει στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη των σχέσεων του κέντρου με νέους συνεργάτες και εταιρείες του χώρου. Κάθε επικοινωνία μας με εταιρείες βρίσκει πολύ θετική ανταπόκριση, πράγμα που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, ενώ παρότι διανύουμε μία πολύ ιδιαίτερη περίοδο, βρίσκονται υποστηρικτές πρόθυμοι να συνδράμουν σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Έτσι λοιπόν θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την τράπεζα Eurobank για την θετική της ανταπόκριση στο αίτημα προμήθειας μέσω δωρεάς εξοπλισμού γραφείου και ηλεκτρονικού εξοπλισμού το οποίο είχε πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας ολοκληρώθηκε από την επιχείρησή μας η παραλαβή νέων γραφείων και λοιπού εξοπλισμού (βιβλιοθήκες, καρέκλες, κτλ) αλλά και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (υπολογιστές, εκτυπωτές κτλ) συνολικής αξίας €7000,00.

Συνεχίζοντας, ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Monte Noulikas, η οποία μέσω της εταιρείας Prinoth – από όπου προμηθευτήκαμε τα νέα διαστρωτικά μηχανήματα του κέντρου –  προχώρησε στην δωρεάν παροχή εξοπλισμού ρουχισμού όλων των χειριστών των μηχανημάτων.

Κάθε κίνηση, κάθε δωρεά είναι σημαντική και αναγκαία καθώς συμβάλει στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων, χωρίς να περικόπτεται η ποιότητα συνθηκών εργασίας και υπηρεσιών. Παράλληλα βοηθάει  την εταιρεία μας, να καλύψει άμεσες λειτουργικές ανάγκες καθώς και θα βελτιώσει την καθημερινότητα του προσωπικού της αλλά και την εξυπηρέτηση των πελατών της.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Με το χιονοδρομικό να παραμένει δυστυχώς σε αναστολή λειτουργίας (εξαίρεση οι 5 ημέρες που λειτούργησε με σκοπό την προπόνηση των αθλητών όλων των ηλικιών), οι δυνατότητες για δράσεις με στόχο την προώθησή του είναι εξαιρετικά περιορισμένες και καμία ευκαιρία δεν πρέπει να παραμένει ανεκμετάλλευτη. Έτσι, είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε δυο ιδιαίτερα σημαντικές δράσεις, το Snow Leopard day από την εταιρία Dynafit (το οποίο  πρόβαλε το κέντρο μας στην παγκόσμια κοινότητα του ορειβατικού σκι) και το «project VanLife».

Η εταιρεία Dynafit, εδώ και 12 χρόνια διοργανώνει την παγκόσμια ημέρα της λεοπάρδαλης του χιονιού (Snow Leopard day). Καλεί όλους τους πιστούς του ορειβατικού σκι ανά τον κόσμο,  να κάνουν το σπορ που αγαπούν και παράλληλα να συμμετέχουν μέσω των συνολικών διανυθέντων χιλιομέτρων που θα πραγματοποιήσουν στην διάσωση της λεοπάρδαλης του χιονιού. Τα μέτρα υψομετρικής ανάβασης κάθε αθλητή, αθροίζονται και μεταφράζονται σε μία δωρεά της εταιρείας προς αυτό το σκοπό. Μία διοργάνωση που έχει πια καθιερωθεί στα ημερολόγια της κοινότητας του ορειβατικού σκι και το 2020 ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια μέτρα υψομετρικής ανάβασης, τα οποία μεταφράστηκαν σε δωρεά συνολικού ποσού 20 χιλιάδων ευρώ.

Φέτος, η διοργάνωση, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν παγκόσμια για την καταπολέμηση του covid-19, πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών με μόλις 50 επαγγελματίες αθλητές ορειβατικού σκι να αντιπροσωπεύουν συνολικά 12 χώρες. Την Ελλάδα, εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Παραδεισόπουλος και το Χ.Κ. Καλαβρύτων φιλοξένησε και υποστήριξε το συγκεκριμένο εγχείρημα. Οι πιστέρ του χιονοδρομικού μας κέντρου έλεγξαν και ασφάλισαν τη διαδρομή η οποία κινήθηκε στα όρια του δάσους και μέσα στις πίστες Ειρήνη και Αντιγόνη. Ο Κωνσταντίνος κατάφερε να πραγματοποιήσει 2.000 μέτρα ανάβασης σε συνολικά 5 ώρες, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους και αναμένουμε με ανυπομονησία την επόμενη διοργάνωση, στην οποία ελπίζουμε να είμαστε όλοι εκεί. Δείτε το βίντεο της δράσης στο κανάλι μας στο YouTube και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή.

Το project VanLife, αφορά σε μια νέα σειρά επεισοδίων, γεμάτα δράση και εναλλακτικά αθλήματα σε μοναδικούς προορισμούς της Ελλάδας, η οποία θα προβληθεί μέσα από την συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης(ΕΡΤ). Δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει από μια τέτοια δράση το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων, ως ο απόλυτος προορισμός για χειμερινά sports στη χώρα μας. Αναμένουμε με χαρά το πρώτο επεισόδιο της σειράς τον Ιούνιο του 2021. Προς το παρόν μπορούμε να απολαύσουμε μόνο κάποιες μαγικές εικόνες που μας χάρισε αυτή η εμπειρία!

1821-2021, Εορτασμοί 200 χρόνων από την έναρξη της επανάστασης

Η διοίκηση και το προσωπικό του χιονοδρομικού κέντρου συμμετείχαν ενεργά στις επετειακές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Καλαβρύτων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από το 1821. Η μαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων, έχοντας άρρηκτα συνδεδεμένη την ιστορική διαδρομή της με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας,  γιόρτασε με μια σειρά δράσεων και ενεργειών και τίμησε ενεργά αυτούς που αγωνίστηκαν και θεμελίωσαν ένα ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος. Μια από τις πολλές αξιοσημείωτες ενέργειες ήταν η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σχετικά με την απόδοση τιμής στην Δημοκρατία της Αϊτής, της 1ης χώρας που αναγνώρισε τον Ελληνικό αγώνα για ανεξαρτησία. Στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν και είναι η παρακίνηση όλων των δήμων της χώρας ώστε να συγκεντρωθεί ένα σημαντικό ποσό που θα δοθεί στην Δημοκρατία της Αϊτής για την ολοκλήρωση ενός κοινωφελούς έργου το οποίο και θα βοηθήσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Θερμά συγχαρητήρια στους εμπνευστές της συγκεκριμένης δράσης! Αντίστοιχες ενέργειες αξίζουν την προσοχή και την υποστήριξη όλων μας.

Ευχαριστούμε!

Back To Top
MENU